Ombudsfördel i förvaltningsmål – ett empiriskt bidrag till teorin om ”lawyer advantage”

Publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift 2022 1, mars 2022 s. 47–94

82
839

Ett flertal internationella studier har visat att det typiskt sett går bättre för enskilda parter som har tillgång till ett juridiskt ombud i en domstolsprocess, jämfört med parter som för sin egen talan. I artikeln undersöks om en sådan s.k. ombudsfördel (“lawyer advantage”) också kan påvisas i den svenska förvaltningsprocessen: Föreligger ett beroende mellan variablerna tillgång till ett ombud å ena sidan, och framgång i processen å andra sidan? Baserat på ett slumpmässigt urval av ca 3 500 avgöranden i upphandlings-, LSS- och skattemål, besvaras frågan jakande: oddsen att vinna bifall är 4,78 gånger så stor för en part som har ombud jämfört med en part utan ombud. Mot bakgrund av den empiriska studiens resultat problematiseras att enskilda vanligtvis tvingas att processa ensamma i förvaltningsmål, därför att ombudskostnader inte ersätts – en ordning som hittills har legitimerats med påståendet att enskilda “saknar behov” av ombud i tvister med stat och kommun.