Om

LawPub Stockholm är en samlad plattform för juridisk utgivning – tidskrifter och böcker – som har anknytning till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

Plattformen ägs av Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur (Stockholm Law Faculty's Trust Fund for Publications).

För drift och administration svarar eddy.se ab, Box 1310, 621 24 Visby, sales@eddy.se

Medverkande tidskrifter och utgivare presenteras under fliken ”utgivare”. För ytterligare information kontakta gärna resp. utgivare eller eddy.se ab.