Förord

Publicerad i Nordisk socialrättslig tidskrift nr 25–26.2020, oktober 2020 s. 1–6

12
376

Detta decenniets andra dubbelnummer av Nordisk socialrättslig tidskrift har tillkommit under en mycket speciell vår då Coronapandemin har påverkat allas våra liv. Bortom det drabbande i att många av oss känt oro för liv och hälsa för egen och anhörigas del har även välfärdsstaten utmanats. Det har blivit tydligt att även de nordiska länderna vars välfärdsystem i många avseenden liknar varandra har intagit olika strategier och förhållningssätt. Det är också påtagligt att frågor om hälso- och sjukvårdens organisation och beredskap haft avgörande betydelse, inte minst avseende förhållanden inom äldrevården. På ett övergripande plan har vikten av att myndigheters beslutsfattande grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet både tydliggjorts och utmanats. Vilken roll ska experter, tjänstemän och politiker ha – och vilken betydelse spelar rätten och grundläggande principer inom hälso- och sjukvården i denna utmanande tid? Det är inte svårt att se att socialrättslig forskning kommer att vara mycket viktig i kölvattnet av pandemin och nordiska jämförelser kommer möjligen aldrig att vara mer relevanta än nu. Vi hoppas att tidskriften kan spela en viktig roll i det rättsvetenskapliga samtal som vi ser ett tydligt behov av. I detta sammanhang vill vi tacka för det ovärderliga stöd tidskriften nyligen fått av Stiftelsen juridisk fakultetslitteratur (SJF).