Offentligrättsligt vite i nyare rättspraxis

Publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift 2022 1, mars 2022 s. 31–46

132
906

Artikeln är till viss del en uppföljning av tredje upplagan av författarens kommentar till Viteslagstiftningen. Kommentaren sträcker sig fram till och med år 2016. Med ”nyare rättspraxis” avses i artikeln rättsfall som hänför sig till åren 2017-2021. Rättsfallen har huvudsakligen hämtats från databasen Vägledande avgöranden. Fallen sätts in i sitt sammanhang och analyseras ingående. Författaren gör avslutningsvis en egen utvärdering av fallen och pekar ut vad som är nytt och värdefullt för den fortsatta rättstillämpningen. I fråga om utgången och uttalanden i vissa andra mål kan författaren vara kritisk eller ge uttryck för tveksamheter.