Vem är part i ärende hos Nämnden för prövning av oredlighet i forskning?

Publicerad i Förvaltningsrättslig tidskrift 2022 1, mars 2022 s. 95–108

16
545

I artikeln diskuteras frågan om en anmälare av ett ärende till en myndighet eller nämnd ska vara att betrakta som part i ärendet. Fråga har aktualiserats genom ett ärende hos Nämnden för prövning av oredlighet i forskning där anmälarna inte ansetts ha partsbehörighet. Frågan om vad som krävs för att en anmälare ska betraktas som part i ett anmälningsärende och betydelsen av saklegitimation utreds i artikeln. Vidare behandlas nämndens inställning till anmälare och de uttalanden i förarbetena till lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning som pekar mot att partsfrågan inte kan lämnas obehandlad av nämnden.